文字サイズ

[Impormasyon] Paalala para sa mga Residente ng Shiga patungkol sa COVID-19 (Coronavirus) nitong Ika-

Ang Pamunuang Pampamahalaang Nasyunal ay nagpahayag ukol sa Pagdeklara ng Estado ng Kagipitan(State of Emergency) para sa pitong ( 7 ) mga Prepektura:

Tokyo, Saitama, Chiba , Kanagawa, Osaka, Hyogo at Fukuoka.

Hindi kabilang dito ang Shiga

Itinutuon po namin ito sa dalawang layunin upang mapigilan ang sitwasyon na maging Malala:

Ipinapatupad ito upang maiwasan ang paglaganap ng Virus.

Isinasaayos ang sistema upang makapagbigay ng pangangalagang pang-medikal na nakatuon doon sa mga pasyenteng may malubhang sintomas

Upang maiwasan ang paglaganap ng virus at maprotektahan ang buhay at ang Kabuhayan,hinihingi po namin ang inyong kooperasyon na gawin ang mga sumusunod na mga hakbang:

Iwasan ang pag punta sa mga lugar na may mataas na bilang ng may mga nahawaan lalong-lalo na sa mga lugar na ito. Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka,Hyogo at Fukuoka.

Pangalagaan mabuti ang kalusugan upang makaiwas sa virus sa pamamagitan ng wastong paghugas ng kamay,wastong asal sa pag ubo at pagbahing at pagkuha ng wastong pagkain at pagtulog.

Iwasang gumawa ng mga pangyayari na kung saan nakakalimutang sundin ang “Tatlong C” sa loob ng inyong pang araw-araw na pamumuhay pati na hanggang sa trabaho:

Ang mga espasyo/lugar na masisikip at malapitan at kung nalalagay ka sa malapitang-pakikisalamuha sa ibang tao, umalis kaagad sa lugar na iyan.

Kung maysroon kang sintomas ng ubo at sipon at lagnat na 37.5℃ na patuloy na tumagal ng 4 na araw o mahigit pa,matinding pagkapagod,parang nauubusan ng hininga at nahihirapang huminga.makipag-ugnayan lamang sa Sentro para sa mga Nagbabalik –bayan at sa mga taong nagkaroon ng malapitang-pakisalamuha sa mga taong may impeksiyon.

*Kung hindi kayo nakakapagsalita ng wikang hapon maari po kayong makipag-ugnayan sa Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga.

 

Ito ang pinakamahalagang oras para kumilos, anuman ang inyong mga gagawin,kailangan maging kalma.

Magtulungan tayo at gawin po nating lahat ang atiing makakaya.

 

MIKATSUKI TAIZO Punong Goberndaor,Lalawigan ng Shiga Abril 7,2020

Sentro para sa mga nagbabalik-bayan at para sa mga taong nagkaroon ng malapitang-pakisalamuha sa mga

Tanggapan ng Parmasiya at Pag –iwas sa mga Nakakahawang Sakit,

Kagawaran Para sa Pangangalaga ng Pampublikong Kalusugan at Kapakanan, Pampamahalaan Prepektura ng Shiga.

Telepono : 077-523-5646 (24/7, pati rin mga walang pasok na mga araw)

Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga

Telepono : 077-523-5646 (Karaniwang mga araw mula 10:00 a.m ~ 5:00 p.m)

Email: [email protected]

Nakahandang mga Wika : Inglis(English),Portugal, Espanyol, Tagalog, Vietnam, Indonesia,Intsek, Koreano, Thai, Nepal, Russia, Hindi

Paalala po: Para sa mga katanungang may relasyon sa COVID-19,mangyaring tumawag po, o mag email,iwasan pong pumunta ng personal sa aming tanggapan.

Ano ang Tatlong C (3 C’s)?

Masisikip na lugar na kulang sa sariwang hangin (walang masyadong sariwang hangin)

Masisikip na lugar na masyadong matao at masyadong magkakalapit-lapit

Mga pangyayaring nalalagay ka sa malapitang-pakisalamuha,tulad ng malapitang pakikipag-usap.

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部薬務課
電話番号:077-528-3632
FAX番号:077-528-4863
メールアドレス:[email protected]